trading

March 22, 2018

Blockchain được giải thích theo phong cách của Black Wallet?

Bitcoin là hệ thống được xây dựng trên nền tảng Bolckchain, thế Bolckchain là gì ? – Bolckchain giống như cơ sở dữ liệu, là 1 hình thức lưu trữ hồ sơ giá trị và giao dịch. Gần như mọi thứ đều có thể được lưu trữ trên Bolckchain như : tài liệu […]